Skip to content

Wat is PFAS?

PFAS

In de afgelopen jaren is de term ‘PFAS’ steeds vaker in het nieuws gekomen, vaak in verband met milieu- en gezondheidszorgen. Maar wat is PFAS precies, en waarom is er zoveel aandacht voor deze stoffen? PFAS, een afkorting voor per- en polyfluoralkylstoffen, vormt een grote groep van chemische verbindingen die bekend staan om hun duurzaamheid en weerstand tegen afbraak. Deze eigenschappen, die PFAS zo nuttig maken in tal van industriële en consumentenproducten, zijn tevens de reden waarom ze een groeiend milieuprobleem vormen.

In dit artikel zullen we de veelzijdige toepassingen van PFAS verkennen, van anti-aanbakpannen tot waterafstotende kleding, en uitleggen hoe deze stoffen uiteindelijk in ons milieu en in onze lichamen terechtkomen. De gezondheids- en milieurisico’s verbonden aan PFAS zijn aanzienlijk en vormen een belangrijk onderdeel van het debat rondom deze stoffen. Daarnaast zullen we de huidige stand van zaken met betrekking tot regelgeving en beleid bespreken, zowel op internationaal niveau als specifiek in Nederland, waar PFAS een bijzonder actueel onderwerp is.

Door de complexiteit van PFAS en de uitdagingen die deze stoffen met zich meebrengen, is het essentieel om goed geïnformeerd te zijn. Dit artikel streeft ernaar een helder en compleet beeld te geven van PFAS, de risico’s, en de toekomstige perspectieven in het beheer en de regulering van deze hardnekkige chemische stoffen.

De Chemie van PFAS

Per- en polyfluoralkylstoffen, beter bekend als PFAS, vormen een complexe groep van chemische verbindingen die gemeenschappelijke kenmerken delen, zoals koolstof- en fluoratomen. De unieke chemische structuur van PFAS is de sleutel tot hun zowel nuttige als problematische eigenschappen.

Chemische Structuur van PFAS

PFAS-moleculen bestaan uit een keten van koolstofatomen die volledig of gedeeltelijk gefluoreerd zijn, wat betekent dat waterstofatomen zijn vervangen door fluoratomen. Deze binding tussen koolstof en fluor is een van de sterkste in de organische chemie. Deze sterke binding draagt bij aan de hoge stabiliteit van PFAS en hun weerstand tegen hitte, chemische reacties en biologische afbraak.

Duurzaamheid en Resistentie

De chemische stabiliteit van PFAS betekent dat ze niet gemakkelijk afbreken in het milieu. Dit heeft ze de bijnaam ‘forever chemicals’ opgeleverd. Hun weerstand tegen afbraak is een gewenste eigenschap in veel industriële toepassingen, zoals in brandblusschuim, waar ze effectief brand kunnen onderdrukken zonder af te breken onder hoge temperaturen. Echter, deze zelfde eigenschap maakt PFAS tot een aanhoudend milieuprobleem, omdat ze zich kunnen ophopen in het milieu en in levende organismen.

Verscheidenheid van PFAS

Er zijn meer dan 4.700 bekende PFAS-verbindingen, variërend in ketenlengte en functionele groepen. Deze variatie beïnvloedt hun fysieke en chemische eigenschappen, zoals hun vermogen om water- of vetafstotend te zijn. Veelgebruikte PFAS omvatten PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaat), die beide uitgebreid zijn bestudeerd vanwege hun prevalentie en toxiciteit.

Water- en vetafstotende eigenschappen

Een van de meest opvallende eigenschappen van veel PFAS is hun vermogen om zowel water als vet af te stoten. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in allerlei consumentenproducten, zoals anti-aanbakpannen, waterafstotende kleding, en voedselverpakkingen. Deze eigenschappen zijn te danken aan de fluor-koolstofbindingen, die een barrière vormen die voorkomt dat vloeistoffen en oliën doordringen.

PFAS waterafstotend

Gebruik en verspreiding van PFAS

PFAS zijn niet alleen opmerkelijk vanwege hun chemische eigenschappen, maar ook vanwege hun wijdverbreide gebruik in tal van producten en industrieën. Deze alomtegenwoordigheid draagt bij aan hun verspreiding in het milieu en uiteindelijk in de voedselketen.

Toepassingen van PFAS

PFAS kunnen op verschillende manieren in het milieu terechtkomen:

 • Industriële Lozingen: Fabrieken die PFAS produceren of gebruiken, kunnen deze stoffen lozen in het water of de lucht.
 • Productgebruik en -afval: Producten die PFAS bevatten, kunnen bijdragen aan de verspreiding ervan, bijvoorbeeld via afvalwater of wanneer ze als afval worden gestort.
 • Brandblusoefeningen en Incidenten: Gebruik van PFAS-houdend brandblusschuim kan leiden tot directe lozingen in de bodem en het grondwater.

PFAS in water en bodem

Eenmaal in het milieu, kunnen PFAS zich verspreiden naar waterbronnen en bodems. Hun stabiliteit betekent dat ze niet gemakkelijk afbreken, waardoor ze zich kunnen ophopen in rivieren, meren, en grondwater. Dit vormt een risico voor drinkwaterbronnen en ecosystemen.

Gezondheids- en milieurisico's van PFAS

De wijdverspreide aanwezigheid van PFAS in het milieu en hun neiging tot bioaccumulatie roepen belangrijke vragen op over de risico’s die deze stoffen kunnen vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Onderzoek heeft verschillende potentiële gezondheids- en milieuproblemen aan het licht gebracht die verband houden met PFAS.

Gezondheidseffecten van PFAS

PFAS zijn in verband gebracht met een reeks gezondheidsproblemen, hoewel het onderzoek naar sommige van deze effecten nog gaande is. Belangrijke bevindingen omvatten:

 • Invloed op het immuunsysteem: Studies hebben aangetoond dat bepaalde PFAS de werking van het immuunsysteem kunnen verstoren, wat leidt tot een verminderde respons op vaccinaties en een verhoogde vatbaarheid voor infecties.
 • Hormoonverstoring: PFAS kunnen hormoonniveaus beïnvloeden en zijn in verband gebracht met problemen in de schildklierfunctie.
 • Reproductieve en Ontwikkelingsproblemen: Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan PFAS tijdens de zwangerschap kan leiden tot een lager geboortegewicht en andere ontwikkelingsproblemen.
 • Kanker: Langdurige blootstelling aan bepaalde PFAS, zoals PFOA, is geassocieerd met een verhoogd risico op bepaalde soorten kanker, waaronder nier- en testikelkanker.

Milieu-impact van PFAS

Naast de gezondheidsrisico’s voor de mens, hebben PFAS ook aanzienlijke gevolgen voor het milieu:

 • Persistentie: Door hun chemische stabiliteit breken PFAS niet gemakkelijk af in het milieu, wat leidt tot langdurige vervuiling van water, bodem en lucht.
 • Bioaccumulatie: PFAS hopen zich op in de voedselketen, wat gevolgen heeft voor wilde dieren, vooral voor roofdieren en soorten aan de top van de voedselketen.
 • Biodiversiteit: PFAS kunnen negatieve effecten hebben op de biodiversiteit, waaronder verminderde voortplanting en overleving bij wilde dieren.

Uitdagingen bij het beoordelen van risico's

Het beoordelen van de risico’s van PFAS is complex vanwege verschillende factoren:

 • Diversiteit van PFAS: Met duizenden verschillende PFAS-verbindingen, elk met unieke eigenschappen, is het een uitdaging om de specifieke effecten van elke verbinding te beoordelen.
 • Gebrek aan Lange-termijn Data: Voor veel PFAS ontbreekt lange-termijn onderzoek, wat het moeilijk maakt om de volledige omvang van hun impact te begrijpen.
 • Variabiliteit in Blootstellingsniveaus: Variaties in blootstelling tussen verschillende bevolkingsgroepen en geografische locaties maken het moeilijk om eenduidige conclusies te trekken over de gezondheidsrisico’s.
PFAS brandblusser

Regelgeving en Beleid omtrent PFAS

De groeiende bezorgdheid over de gezondheids- en milieurisico’s van PFAS heeft geleid tot een roep om strengere regelgeving en beleidsmaatregelen. Deze sectie verkent de huidige stand van zaken op het gebied van regelgeving en beleid, zowel internationaal als in Nederland.

Internationale Regelgeving

Op internationaal niveau zijn er stappen ondernomen om het gebruik van bepaalde PFAS te beperken:

 • Stockholm Conventie: PFOS is opgenomen in de Stockholm Conventie over persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s), wat leidt tot beperkingen en verboden op wereldwijde schaal.
 • EU-regelgeving: De Europese Unie heeft specifieke regelgeving ingevoerd voor PFAS, waaronder beperkingen op het gebruik van PFOA en zijn verwante verbindingen.

Regelgeving in Nederland

In Nederland is er ook aandacht voor de problematiek rond PFAS:

 • Bodemkwaliteitsnormen: Nederland heeft specifieke normen vastgesteld voor PFAS in de bodem en het grondwater om de verspreiding van deze stoffen in het milieu te beperken.
 • Beleidskader PFAS: Dit kader biedt richtlijnen voor het omgaan met PFAS tijdens grondverzet en baggerwerkzaamheden, wat essentieel is voor bouw- en infrastructuurprojecten.

Uitdagingen in Regelgeving

Het reguleren van PFAS brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee:

 • Complexiteit van PFAS: De grote diversiteit aan PFAS-verbindingen maakt het moeilijk om eenduidige regelgeving te ontwikkelen die alle potentieel schadelijke stoffen omvat.
 • Wetenschappelijke Onzekerheid: Beperkte lange-termijn data en onzekerheden in wetenschappelijk onderzoek bemoeilijken het vaststellen van veilige blootstellingsniveaus.
 • Economische en Industriële Belangen: Er moet een balans worden gevonden tussen milieubescherming en de economische belangen van industrieën die PFAS gebruiken.

Toekomstige richtingen in beleid en regelgeving

Er is een groeiende consensus over de noodzaak van strengere regelgeving en betere monitoring van PFAS:

 • Uitbreiding van Regelgeving: Er wordt overwogen om meer PFAS-verbindingen op te nemen in internationale verdragen en nationale regelgevingen.
 • Ontwikkeling van Alternatieven: Er is een toenemende focus op het onderzoeken en ontwikkelen van veiligere alternatieven voor PFAS in producten en industriële processen.
 • Bewustwording en Voorlichting: Het verhogen van de bewustwording over de risico’s van PFAS en het informeren van consumenten en bedrijven over veilige praktijken is een belangrijk onderdeel van het beleid.

PFAS in Nederland

De problematiek rond PFAS is ook in Nederland een actueel en belangrijk onderwerp. Deze sectie richt zich op de specifieke situatie in Nederland, inclusief recente incidenten, meetgegevens, en de reactie van de Nederlandse overheid en milieuorganisaties.

PFAS incidenten in Nederland

In Nederland zijn er verschillende incidenten geweest die de aandacht op PFAS hebben gevestigd:

 • Industriële Lozingen: Incidenten waarbij PFAS in het milieu zijn vrijgekomen door industriële activiteiten, hebben geleid tot lokale milieu- en gezondheidszorgen.
 • Vervuiling van Drinkwaterbronnen: Er zijn gevallen gemeld waarbij PFAS-concentraties in drinkwaterbronnen de aanbevolen grenswaarden overschreden, wat zorgen baart over de waterkwaliteit.

Beleidsmaatregelen in Nederland

De Nederlandse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de impact van PFAS te beperken:

 • Vaststelling van Normen: Nederland heeft normen vastgesteld voor PFAS in bodem, oppervlaktewater en drinkwater, gericht op het beschermen van de volksgezondheid en het milieu.
 • Beperkingen op het Gebruik van PFAS: Er zijn stappen ondernomen om het gebruik van bepaalde PFAS in producten en industriële processen te beperken.
 • Onderzoek en Monitoring: Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en effecten van PFAS in het milieu, en er zijn programma’s voor monitoring en sanering opgezet.

Reactie van milieuorganisaties:

Milieuorganisaties in Nederland spelen een actieve rol in het debat over PFAS:

 • Voorlichting en Bewustwording: Deze organisaties werken aan het verhogen van de bewustwording over de risico’s van PFAS en dringen aan op strengere regelgeving.
 • Oproep tot Actie: Er wordt opgeroepen tot meer onderzoek naar de gezondheidseffecten van PFAS en tot het ontwikkelen van effectieve saneringsstrategieën.

Uitdagingen en toekomstperspectieven

De aanpak van PFAS in Nederland staat voor diverse uitdagingen:

 • Balans tussen Economie en Milieu: Het vinden van een evenwicht tussen economische belangen en milieubescherming blijft een uitdaging.
 • Internationale Samenwerking: Gezien de grensoverschrijdende aard van milieuvervuiling is internationale samenwerking essentieel in de aanpak van PFAS-problematiek.
 • Ontwikkeling van Saneringstechnieken: Er is behoefte aan effectieve technieken voor het saneren van PFAS-verontreinigde locaties.

Conclusie

De complexiteit en de uitgebreide impact van PFAS op zowel het milieu als de volksgezondheid zijn duidelijk geworden door dit artikel. PFAS, met hun unieke chemische eigenschappen, zijn in talloze producten en industrieën geïntegreerd, wat heeft geleid tot hun wijdverspreide aanwezigheid in het milieu en hun accumulatie in de voedselketen. De gezondheidsrisico’s, variërend van immuunsysteemdisfunctie tot kanker, en de milieueffecten, zoals persistentie en bioaccumulatie, benadrukken de urgentie van effectief beheer en regelgeving.

Internationaal en in Nederland zijn er stappen ondernomen om de verspreiding en impact van PFAS te beperken, maar de uitdagingen blijven aanzienlijk. De diversiteit van PFAS-verbindingen en de beperkte lange-termijn data compliceren de regelgevende inspanningen. Toch is er hoop door de ontwikkeling van alternatieven voor PFAS, geavanceerde saneringstechnieken, en een groeiende focus op internationale samenwerking en beleid dat PFAS als een gehele klasse benadert.

De toekomst van PFAS-beheer vereist een voortdurende inzet voor onderzoek, innovatie, en samenwerking. Door de complexiteit van het probleem te erkennen en te werken aan geïntegreerde oplossingen, kunnen we streven naar een evenwicht tussen het benutten van de voordelen van deze chemische stoffen en het beschermen van de volksgezondheid en het milieu.

Veelgestelde vragen over PFAS

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) zijn een grote groep van synthetische chemicaliën die bekend staan om hun duurzaamheid en weerstand tegen afbraak. Ze worden gebruikt in een breed scala aan producten, waaronder anti-aanbakpannen, waterafstotende kleding, en brandblusschuim, vanwege hun water-, vet- en hittebestendige eigenschappen.
PFAS zijn in verband gebracht met verschillende gezondheidsproblemen, waaronder verstoring van het immuunsysteem, hormoonverstoring, reproductieve en ontwikkelingsproblemen, en een verhoogd risico op bepaalde soorten kanker. Hun vermogen om in het lichaam te accumuleren en hun weerstand tegen afbraak verhogen het risico op langdurige gezondheidseffecten.
PFAS kunnen op verschillende manieren in het milieu terechtkomen, waaronder industriële lozingen, gebruik van PFAS-houdende producten, en door het gebruik van PFAS-houdend brandblusschuim. Eenmaal in het milieu, zijn ze zeer persistent en kunnen ze zich verspreiden naar waterbronnen en bodems.

Ja, er zijn internationale en nationale regelgevingen die het gebruik van bepaalde PFAS beperken. Bijvoorbeeld, PFOS is opgenomen in de Stockholm Conventie over persistente organische verontreinigende stoffen, en de Europese Unie heeft beperkingen op het gebruik van PFOA en zijn verwante verbindingen. In Nederland zijn er specifieke normen voor PFAS in bodem, oppervlaktewater en drinkwater.

Blootstelling aan PFAS kan worden verminderd door het gebruik van PFAS-houdende producten te beperken. Dit omvat het vermijden van bepaalde soorten anti-aanbakpannen en waterafstotende kleding. Het is ook belangrijk om op de hoogte te blijven van lokale waterkwaliteitsrapporten en, indien nodig, geschikte waterfiltratiesystemen te gebruiken.
Veilige niveaus van PFAS in drinkwater variëren, afhankelijk van de specifieke PFAS en de regelgeving van het land. Verschillende gezondheidsorganisaties en overheden hebben richtlijnen vastgesteld voor maximale PFAS-niveaus in drinkwater, maar deze kunnen variëren. Het is belangrijk om lokale richtlijnen en adviezen te volgen.
Ja, er wordt aanzienlijk onderzoek gedaan naar het vinden van veiligere alternatieven voor PFAS. Dit omvat het ontwikkelen van nieuwe materialen die vergelijkbare eigenschappen hebben als PFAS, zoals water- en vetafstotendheid, maar zonder de schadelijke milieu- en gezondheidseffecten.