Skip to content

Wat is kinkhoest?

Kinkhoest

Kinkhoest, ook bekend als pertussis, is een uiterst besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Deze infectie, die vooral bekend staat om zijn oncontroleerbare, hevige hoestbuien die het ademen moeilijk maken, treft individuen van alle leeftijden, maar is vooral gevaarlijk voor baby’s en jonge kinderen. De naam ‘kinkhoest’ komt van het ‘kink’-geluid dat na een hoestbui optreedt wanneer iemand diep ademhaalt. Ondanks de beschikbaarheid van vaccinaties, blijft kinkhoest wereldwijd een significante oorzaak van ziekte en sterfte onder jonge kinderen.

De ziekte verspreidt zich via luchtdruppeltjes wanneer een geïnfecteerde persoon hoest of niest. Mensen die in nauw contact staan met iemand die kinkhoest heeft, lopen een hoog risico om zelf besmet te raken. De symptomen verschijnen gewoonlijk binnen 7 tot 10 dagen na blootstelling aan de bacterie, maar kunnen soms tot drie weken op zich laten wachten. Wat begint als een milde verkoudheid, kan snel escaleren naar ernstige en langdurige hoestbuien.

Het belang van bewustwording en preventie van kinkhoest kan niet genoeg benadrukt worden. Vaccinatie is de meest effectieve manier om deze ziekte te voorkomen en maakt deel uit van de standaard vaccinatieprogramma’s in veel landen. Echter, de bescherming door de vaccinatie neemt na verloop van tijd af, waardoor boostervaccinaties noodzakelijk zijn om de immuniteit op peil te houden. Naast vaccinatie is het belangrijk om goede hygiënische praktijken te handhaven, zoals het bedekken van de mond en neus bij hoesten of niezen en het regelmatig wassen van de handen, om de verspreiding van de bacterie te beperken.

In een tijd waarin we geconfronteerd worden met diverse gezondheidsuitdagingen, onderstreept de aanhoudende dreiging van kinkhoest de noodzaak voor voortdurende waakzaamheid en preventieve maatregelen. Door ons bewust te zijn van de symptomen, de ziekte tijdig te diagnosticeren en te behandelen, en door het volgen van aanbevolen vaccinatieschema’s, kunnen we samen werken aan het verminderen van de impact van kinkhoest op onze gemeenschappen.

Kinkhoest kinderen

Oorzaken en Overdracht

Kinkhoest, een ernstige ademhalingsinfectie, wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Deze kleine, gramnegatieve bacterie hecht zich vast aan de trilhaartjes in de bovenste luchtwegen en produceert toxines die de luchtwegen beschadigen en ontsteken. Dit leidt tot de kenmerkende hevige hoestbuien die geassocieerd worden met de ziekte. Bordetella pertussis is uiterst aangepast aan de mens als gastheer en heeft geen bekende dierlijke reservoirs, wat betekent dat de verspreiding uitsluitend plaatsvindt van mens op mens.

Hoe kinkhoest wordt overgedragen van persoon op persoon

Kinkhoest wordt voornamelijk overgedragen door direct contact met de luchtdruppeltjes van een geïnfecteerde persoon. Dit gebeurt wanneer een geïnfecteerde persoon hoest, niest, of zelfs praat, en de bacteriën in de lucht worden verspreid. Personen in de directe omgeving kunnen deze ingeademde druppeltjes inademen en besmet raken. De hoge besmettelijkheid van kinkhoest maakt uitbraken in gemeenschappen mogelijk, vooral op plaatsen waar mensen dicht op elkaar leven of samenkomen, zoals scholen, kinderdagverblijven, en huishoudens.

Risicofactoren voor het oplopen van de ziekte

Hoewel iedereen kinkhoest kan krijgen, zijn er specifieke groepen die een hoger risico lopen op infectie en ernstige complicaties. De belangrijkste risicofactoren omvatten:

 • Niet-gevaccineerde of onvolledig gevaccineerde personen: Kinderen en volwassenen die niet de volledige reeks kinkhoestvaccinaties hebben ontvangen, lopen een aanzienlijk hoger risico op het ontwikkelen van de ziekte.
 • Zuigelingen en jonge kinderen: Deze groep is bijzonder kwetsbaar voor ernstige vormen van kinkhoest en complicaties, omdat hun immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is en ze mogelijk nog niet alle benodigde vaccinaties hebben ontvangen.
 • Mensen met een verzwakt immuunsysteem: Personen met immuundeficiënties of die behandelingen ondergaan die het immuunsysteem onderdrukken, zoals chemotherapie, lopen een verhoogd risico.
 • Ouderen: Hoewel oudere volwassenen in het verleden mogelijk zijn gevaccineerd, kan hun immuniteit tegen kinkhoest met de tijd afnemen, waardoor ze vatbaarder worden voor infectie.
 • Gezondheidswerkers en mensen die nauw contact hebben met zuigelingen: Vanwege hun nauwe interactie met potentieel geïnfecteerde personen of met individuen die een hoog risico lopen op ernstige ziekte, lopen deze groepen een verhoogd risico op blootstelling aan en overdracht van kinkhoest.

Symptomen van kinkhoest

Kinkhoest verloopt typisch in drie fasen, elk met zijn eigen set symptomen. Het herkennen van deze fasen kan helpen bij een tijdige diagnose en behandeling.

De catarrale fase

De catarrale fase is het beginstadium van kinkhoest en duurt gewoonlijk 1 tot 2 weken. De symptomen lijken in deze fase sterk op die van een gewone verkoudheid, waardoor het moeilijk kan zijn om kinkhoest in dit vroege stadium te herkennen. Typische symptomen omvatten:

 • Loopneus of verstopte neus
 • Lichte hoest
 • Niezen
 • Algemene malaise
 • Lichte koorts

Omdat deze symptomen zo algemeen zijn, wordt kinkhoest vaak niet vermoed of gediagnosticeerd tot meer kenmerkende symptomen zich ontwikkelen.

De paroxismale fase

Na de catarrale fase volgt de paroxismale fase, die 1 tot 6 weken kan duren, maar in sommige gevallen zelfs langer. Deze fase wordt gekenmerkt door de opvallende en ernstige symptomen van kinkhoest:

 • Hevige en plotselinge hoestbuien, die kunnen leiden tot een kenmerkend “kink”-geluid bij het inademen na de hoestbui
 • Uitputtende hoestbuien die eindigen met het opgeven van dik slijm
 • Braken na het hoesten, als gevolg van de ernst van de hoestbuien
 • Uitputting na hoestbuien

De paroxismale fase is het meest onderscheidende en ernstige stadium van kinkhoest en vereist vaak medische aandacht.

De convalescente fase

De convalescente fase markeert het begin van herstel. Deze fase kan weken tot maanden duren, afhankelijk van de algemene gezondheid en leeftijd van de patiënt. De hoest neemt geleidelijk af, maar kan bij sommige patiënten nog lang aanhouden, vooral bij blootstelling aan rook of koude lucht. Symptomen in deze fase zijn:

 • Afname van de frequentie en ernst van hoestbuien
 • Verbetering van de algemene gezondheidstoestand
 • Mogelijk nog steeds episodes van hoesten, vooral ‘s nachts

Het Kenmerkende "Kinkhoesten" en de Mogelijke Complicaties

Het meest kenmerkende symptoom van kinkhoest, het “kinkhoesten”, is een reeks van snelle hoesten gevolgd door een diepe, hoge inademing die een “kink”-geluid maakt. Dit symptoom is vooral prominent in de paroxismale fase.

Complicaties van kinkhoest kunnen ernstig zijn, vooral bij baby’s en jonge kinderen. Deze omvatten:

 • Ademhalingsmoeilijkheden of ademstilstand
 • Pneumonie
 • Gewichtsverlies en uitputting door voedingsproblemen
 • Hersenschade door zuurstoftekort tijdens hoestbuien
 • Ribfracturen door de intensiteit van het hoesten

Vroege herkenning en behandeling van kinkhoest kunnen helpen de ernst van de symptomen te verminderen en het risico op complicaties te verlagen. Vaccinatie blijft de meest effectieve manier om deze potentieel levensbedreigende ziekte te voorkomen.

Symptomen kinkhoest

Diagnose

De diagnose van kinkhoest, of pertussis, vereist een zorgvuldige evaluatie van zowel klinische symptomen als laboratoriumtests. Vroege diagnose is cruciaal om tijdige behandeling te starten, verdere verspreiding te voorkomen en het risico op ernstige complicaties te minimaliseren.

Medische geschiedenis en lichamelijk onderzoek

De eerste stap in de diagnose van kinkhoest is een gedetailleerde medische geschiedenis en lichamelijk onderzoek. Artsen zullen specifiek vragen naar de aard en duur van de hoest, de aanwezigheid van hoestbuien die eindigen in een kenmerkend “kink”-geluid, en of er sprake is van braken na het hoesten. Daarnaast is informatie over recente blootstelling aan bekende gevallen van kinkhoest en vaccinatiestatus van belang.

Tijdens het lichamelijk onderzoek zal de arts letten op tekenen die typisch zijn voor kinkhoest, zoals de aanwezigheid van lange hoestbuien zonder duidelijke oorzaak, en de algemene gezondheidstoestand van de patiënt beoordelen.

Laboratoriumtests

Laboratoriumtests spelen een cruciale rol in de bevestiging van kinkhoest. Er zijn verschillende tests beschikbaar:

 • PCR-test (Polymerase Chain Reaction): Dit is de meest gevoelige en specifieke test voor het detecteren van Bordetella pertussis DNA in nasofaryngeale uitstrijkjes (uit de achterkant van de neus en keel). PCR-tests zijn vooral nuttig in de vroege stadia van de ziekte.

 • Kweek: Hoewel dit de gouden standaard was voor de diagnose van kinkhoest, wordt het nu minder vaak gebruikt vanwege de lagere gevoeligheid en de langere tijd die nodig is om resultaten te verkrijgen. Een kweek kan de bacterie direct identificeren, maar is het meest effectief als deze vroeg in de ziekte wordt uitgevoerd.

 • Serologie: Deze test meet de aanwezigheid van antilichamen tegen Bordetella pertussis in het bloed en kan nuttig zijn voor de diagnose van latere stadia van kinkhoest.

Het Belang van vroege diagnose

Een vroege diagnose van kinkhoest is essentieel om effectieve behandeling te starten en de verspreiding van de ziekte te beperken. Antibiotica zijn het meest effectief als ze vroeg in de ziekte worden toegediend, idealiter tijdens de catarrale fase of aan het begin van de paroxismale fase. Dit kan niet alleen de duur en ernst van de symptomen verminderen, maar ook de besmettelijkheid van de geïnfecteerde persoon verminderen.

Bovendien helpt vroege diagnose bij het beschermen van kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals zuigelingen en mensen met een verzwakt immuunsysteem, die ernstige complicaties kunnen ontwikkelen als ze besmet raken. Door vroege en accurate diagnose kunnen gezondheidszorgprofessionals gerichte preventieve maatregelen nemen, zoals het adviseren van quarantaine voor de geïnfecteerde persoon en het starten van profylactische antibiotica voor nauwe contacten.

Kinkhoest diagnose

Behandeling van kinkhoest

De behandeling van kinkhoest richt zich op het verlichten van symptomen en het voorkomen van de verspreiding van de ziekte. Hoewel de ziekte een natuurlijk verloop heeft dat niet volledig kan worden gestopt eenmaal de paroxismale fase is begonnen, kunnen vroege interventies helpen de ernst en duur van de symptomen te verminderen en de overdracht naar anderen te minimaliseren.

Antibiotica

Antibiotica zijn een centraal onderdeel van de behandeling voor kinkhoest en zijn het meest effectief wanneer ze vroeg in het ziekteverloop worden toegediend. Ze kunnen de duur van de besmettelijkheid verkorten en, in sommige gevallen, de ernst van de ziekte verminderen als ze worden gegeven voordat de paroxismale fase volledig is ontwikkeld. De meest gebruikte antibiotica voor kinkhoest omvatten:

 • Azithromycine: Dit is vaak de eerste keuze vanwege de effectiviteit en korte behandelingsduur.
 • Erytromycine: Een alternatief dat effectief is maar vaak wordt geassocieerd met meer bijwerkingen.
 • Claritromycine: Nog een optie, vergelijkbaar met azithromycine.
 • Trimethoprim-sulfamethoxazol (TMP-SMX): Kan worden gebruikt bij patiënten die macrolide-antibiotica niet kunnen verdragen.

Het is belangrijk dat de volledige kuur van het voorgeschreven antibioticum wordt afgemaakt, zelfs als de symptomen verbeteren, om ervoor te zorgen dat de infectie volledig wordt uitgeroeid.

Het Belang van behandeling

De behandeling van kinkhoest is niet alleen belangrijk voor het welzijn van de geïnfecteerde persoon, maar ook voor de volksgezondheid. Door de besmettelijkheid van de ziekte te verminderen, helpt behandeling de verspreiding van kinkhoest naar kwetsbare individuen, zoals zuigelingen en mensen met een verzwakt immuunsysteem, te voorkomen. Dit is vooral cruciaal in gemeenschappen en huishoudens waar kleine kinderen of andere hoogrisicopersonen aanwezig zijn.

Zorg en ondersteuning thuis

Naast medische behandeling is zorg en ondersteuning thuis essentieel voor herstel. Dit omvat:

 • Rust: Voldoende rust is cruciaal om het lichaam te helpen herstellen.
 • Hydratatie: Veel drinken helpt uitdroging te voorkomen, vooral na hoestbuien die kunnen leiden tot braken.
 • Voeding: Kleine, frequente maaltijden kunnen helpen bij het behouden van kracht, vooral als braken een probleem is.
 • Luchtvochtigheid: Een luchtbevochtiger kan helpen de luchtwegen vochtig te houden en hoesten te verlichten.
 • Vermijden van irriterende stoffen: Rook, stof, en andere luchtwegirriterende stoffen moeten worden vermeden om hoestbuien niet te verergeren.

Het is ook belangrijk voor mensen met kinkhoest om thuis te blijven van werk, school, of openbare plaatsen tot ten minste 5 dagen na het starten van antibiotica om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Preventie en vaccinatie

Preventie speelt een cruciale rol in de strijd tegen kinkhoest, een ziekte die ernstige gezondheidsrisico’s kan opleveren, vooral voor zuigelingen en jonge kinderen. Vaccinatie is de meest effectieve manier om kinkhoest te voorkomen en maakt deel uit van de openbare gezondheidsstrategieën wereldwijd om de incidentie van deze ziekte te verminderen.

Het Belang van Vaccinatie

Vaccinatie tegen kinkhoest is bewezen effectief in het verminderen van de verspreiding van de ziekte, het verlagen van de incidentie van ernstige ziekte en sterfte, en het beschermen van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder zuigelingen die nog te jong zijn voor vaccinatie. Het kinkhoestvaccin is meestal onderdeel van het DTP-vaccin (difterie, tetanus, en pertussis), dat bescherming biedt tegen drie ernstige ziekten.

Vaccinatieschema voor Kinderen

Het vaccinatieschema voor kinkhoest is ontworpen om kinderen op jonge leeftijd te beschermen, wanneer ze het meest kwetsbaar zijn voor de ernstige gevolgen van de ziekte. Het schema omvat doorgaans meerdere doses op de volgende leeftijden:

 • Eerste dosis op de leeftijd van 2 maanden
 • Tweede dosis op de leeftijd van 4 maanden
 • Derde dosis op de leeftijd van 6 maanden
 • Vierde dosis tussen 15 en 18 maanden
 • Vijfde dosis tussen 4 en 6 jaar

Deze schema’s kunnen variëren afhankelijk van het land en de gebruikte vaccins. Het is belangrijk dat ouders het vaccinatieschema volgen zoals aanbevolen door gezondheidsautoriteiten en kinderartsen.

Booster voor volwassenen

Omdat de immuniteit tegen kinkhoest na verloop van tijd kan afnemen, wordt een booster-dosis aanbevolen voor volwassenen. Dit is vooral belangrijk voor zwangere vrouwen, gezondheidswerkers, en volwassenen die nauw contact hebben met baby’s, om pasgeborenen te beschermen die nog niet volledig zijn gevaccineerd. De booster wordt meestal eens per 10 jaar aanbevolen.

Andere preventieve maatregelen

Naast vaccinatie zijn er andere belangrijke preventieve maatregelen die kunnen helpen de verspreiding van kinkhoest te voorkomen:

 • Handhygiëne: Regelmatig handen wassen met zeep en water of het gebruik van handdesinfecterend middel kan helpen ziektekiemen te verwijderen.
 • Hoestetiquette: Bedek je mond en neus met een elleboog of tissue bij hoesten of niezen om de verspreiding van druppeltjes te beperken.
 • Vermijden van contact: Mensen met kinkhoest moeten thuisblijven van werk, school, of openbare plaatsen tot ze niet langer besmettelijk zijn, meestal tot ten minste 5 dagen na het starten van antibiotica.
 • Bescherming van zuigelingen: Vermijd het blootstellen van jonge baby’s aan mensen met hoest of andere symptomen van luchtweginfecties.

Door deze gecombineerde aanpak van vaccinatie en preventieve maatregelen kunnen individuen en gemeenschappen zich effectief beschermen tegen kinkhoest en bijdragen aan de volksgezondheid en welzijn.

Vaccinatie kinkhoest

Conclusie

Kinkhoest, of pertussis, blijft een belangrijke volksgezondheidsuitdaging ondanks de beschikbaarheid van effectieve vaccins. Deze zeer besmettelijke bacteriële infectie kan ernstige complicaties veroorzaken, vooral bij zuigelingen en jonge kinderen. De ziekte verloopt in drie fasen, beginnend met milde symptomen die lijken op een verkoudheid, gevolgd door ernstige hoestbuien en uiteindelijk een herstelfase. Vroege diagnose en behandeling met antibiotica zijn cruciaal om de verspreiding van de ziekte te beperken en complicaties te voorkomen.

De preventie van kinkhoest door middel van vaccinatie is een essentiële strategie om individuen en gemeenschappen te beschermen. Het vaccinatieschema voor kinderen en de aanbevolen boosterdoses voor volwassenen bieden een sterke verdediging tegen deze ziekte. Bovendien helpen aanvullende preventieve maatregelen, zoals goede handhygiëne en het vermijden van contact met geïnfecteerde personen, de verspreiding van kinkhoest verder te verminderen.

Het ontkrachten van mythes en misvattingen over kinkhoest en vaccinatie is van vitaal belang om vaccinatietwijfel tegen te gaan en de volksgezondheid te bevorderen. Wetenschappelijk onderbouwde feiten tonen aan dat vaccinatie een veilige en effectieve manier is om ernstige ziekten, waaronder kinkhoest, te voorkomen.

In het licht van deze informatie is het duidelijk dat bewustwording, tijdige diagnose, en preventie door vaccinatie sleutelfactoren zijn in de strijd tegen kinkhoest. Door samen te werken kunnen gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en het publiek de impact van kinkhoest verminderen en onze gemeenschappen beschermen tegen deze voorkombare ziekte. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om geïnformeerd te blijven, de aanbevolen vaccinaties te volgen en de verspreiding van misinformatie te bestrijden, zodat we een gezondere toekomst voor iedereen kunnen waarborgen.

Veelgestelde vragen over kinkhoest

Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis, die ernstige hoestbuien veroorzaakt.
Kinkhoest wordt overgedragen via luchtdruppeltjes wanneer een geïnfecteerde persoon hoest, niest, of praat, waardoor anderen de bacterie kunnen inademen.
Zuigelingen die nog niet volledig zijn gevaccineerd, kinderen en volwassenen met een onvolledige vaccinatiegeschiedenis, zwangere vrouwen, ouderen, en mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen het grootste risico.
Symptomen beginnen vaak met een loopneus, lichte koorts, en een milde hoest, die overgaan in ernstige hoestbuien die kunnen eindigen met een kenmerkend “kink”-geluid.
Kinkhoest wordt gediagnosticeerd met behulp van een medische geschiedenis, lichamelijk onderzoek, en laboratoriumtests zoals PCR-tests of kweek van nasofaryngeale uitstrijkjes.
Ja, kinkhoest kan behandeld worden met antibiotica, die het meest effectief zijn als ze vroeg in de ziekte worden toegediend.
Ja, kinkhoest kan effectief worden voorkomen met vaccinatie. Het DTP-vaccin (difterie, tetanus, en pertussis) wordt aanbevolen voor kinderen en boosterdoses voor volwassenen.
Kinderen moeten volgens het aanbevolen vaccinatieschema van de lokale gezondheidsautoriteiten worden gevaccineerd, meestal beginnend op de leeftijd van 2 maanden.
Bijwerkingen zijn meestal mild en kunnen roodheid of zwelling op de injectieplaats, lichte koorts, en vermoeidheid omvatten.
Als u of uw kind symptomen van kinkhoest vertoont, is het belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken voor een juiste diagnose en behandeling. Vermijd ook contact met anderen, vooral zuigelingen en mensen met een verzwakt immuunsysteem, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.